Vision & Mission

Vision

Visionen är en snabb omställning mot ett grönare samhälle med bibehållen välfärd för såväl företag som enskilda personer.

Mission

Missionen är att genom ett entreprörsstyrt arbetssätt hjälpa såväl stora som små företag med deras hållbara affärs- och verksamhetsutveckling kopplat mot den gröna omställningen.

Vi behöver skapa en förändring och vi behöver göra det tillsammans!

Vi känner till att jorden blir allt varmare och varmare, de initiativ som tas räcker inte till. Spåren av klimatkrisen blir allt mer utredd. Allt tyder på att vi kommer se tuffare väder med översvämningar, hård torka och extrem kyla på olika håll i världen. Detta kommer leda till helt andra strömmar av människor som tvingas fly på grund av klimatet.

Även för norra Europa och Sverige förväntas uppvärmningen fortsätta med mildare och kortare vintrar som resultat. Samtidigt längre och varmare somrar. I takt med att jorden blir varmare kommer vi också se en ökad nederbörd. Haven kommer, bortsett från norra Östersjön, Bottenhavet och Bottenviken beroende på landhöjningen, att fortsätta stiga.

Vi ser också att den biologiska mångfalden hotas på grund av det förändrade klimatet. Detta leder till att vissa arter utrotas.

Vi behöver alla hjälpas åt för att möta morgondagen och se till att våra barn och barnbarn har en värld att utforska, växa upp i och en värld att utveckla.

Precis den förmån vi haft!

”Att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader kräver mycket snabba utsläppsminskningar med en halvering av koldioxidutsläppen till omkring 2030, nettonollutsläpp av koldioxid till omkring 2050 samt avlägsnande av koldioxid från atmosfären. Samtidigt måste också andra utsläpp minskas. Utvecklingen i världen idag pekar snarare mot 2,5 till 3 graders uppvärmning, baserat på olika länders planer, beslut och utfästelser – om de genomförs.”

Källa: Forskning.se

För att klara denna omställning är det viktigt att vi alla hjälps åt, såväl privatpersoner som företag. Företagen är redo men behöver hjälpas åt, detta är inget vi löser var och en utan det måste ske tillsammans!

De små företagen har ofta inte de resurser som krävs medan de stora företagen har en tendens att bli trögrörliga och fast i rigida system. För att möta framtiden måste detta balanseras mot ett entreprenörstyrt arbetssätt där man ser möjligheterna, är snabbrörlig och agerar.

Omställningen måste ske med fokus på de tre dimensionerna; ekonomi, miljö och socialhållbarhet. Om de inte går i samklang kommer vi inte lyckas. Det är detta vi kallar hållbar affärsutveckling.

Alla kan göra något kopplat till hållbar affärsutveckling, de globala målen nedan är en bra utgångspunkt i arbetet.

Alla kan göra något, därför går minst 5 % av Greenbay Development AB:s vinst årligen tillbaka till någon av de globala målen med fokus på klimat & miljö.

Läs mer om våra tjänster.